طراحی سایت

طراحی سایت

طراحی سایت اقتصادی | 1ـستاره

دامنه IR رایگان (هدیه )
100 مگابایت هاست (هدیه )
5 گیگابایت پهنای باند (هدیه )
6 ماه پشتیبانی رایگان

طراحی سایت اقتصادی | 2ـستاره

دامنه IR رایگان (هدیه )
200 مگابایت هاست (هدیه )
10 گیگابایت پهنای باند (هدیه )
6 ماه پشتیبانی رایگان

طراحی سایت اقتصادی | 3ـستاره

دامنه IR رایگان (هدیه )
500 مگابایت هاست (هدیه )
20 گیگابایت پهنای باند (هدیه )
6 ماه پشتیبانی رایگان